Ices Ices

Przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej należy wykonać badanie geologiczne w celu zbadania gruntu. Pomiary geologiczne wykonują specjaliści, dzięki odpowiednim urządzeniom. Po przeprowadzeniu pomiarów robią raport i adekwatną dokumentację, która potem wykorzystywana jest przez architektów.

Budowa domu, a badania geologiczne

Wśród parametrów, które decydują o bezpieczeństwie i posadzeniu budynku można wyróżnić położenie, poziom wód gruntowych i rodzaj gruntu. Parametr jakim jest położenie dotyczy miejsca, w którym będzie inwestycja – chodzi tu na przykład o skarpy, które podczas silnych opadów atmosferycznych mogą się obsuwać i niszczyć budynek. Ponadto należy przed jasno ustalić, gdzie spływają opady. Jeśli chodzi o poziom wód gruntowych – są one ważne kiedy planowany budynek ma mieć podpiwniczenie. Na wypadek zbyt wysokiego poziomu – wyklucza się lub bardzo to utrudnia budowanie piwnicy. O ile nie jest to wykluczone, to inwestycja zwykle wymaga poniesienia większych kosztów aniżeli były wcześniej zaplanowane. Grunt, który jest wilgotny nie jest tak bardzo wytrzymały i sprawia to problemy z nośnością budynku.

Rodzaj gruntu jest równie ważny, ponieważ od tego jaki on jest zależy osiadanie się budynku – najgorszym typem gleby to te organiczne, miękko gliniaste oraz miękko piaszczyste. Takie gleby nie wykluczają budowania na takim terenie, tylko znacznie utrudniają jednocześnie powiększając koszty inwestycji. W taki wypadku pomiar geologiczny jest niezwykle istotny. Wykonując profesjonalne badania geologiczne, możemy pomóc architektom w zapobieganiu wielu problemów. Dzięki sporządzonej dokumentacji po wykonaniu odpowiedniej ilości odwiertów o konkretnej głębokości unika się przykrych skutków podczas użytkowania domów. Dokumentacja geologiczna składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Ta pierwsza ma w sobie opisy warunków wodnych, informacje o głębokości zalegania wód gruntowych oraz prognozy wahań tych poziomów. Ponadto zawiera informacje dotyczące warstw gruntowych oraz te o sposobach posadzenia budynku, na temat rodzaju i stanu gruntów oraz uwagi o możliwościach odwodnienia i zabezpieczania skarp.

Poza częścią opisową w tej graficznej można znaleźć mapki oraz wykresy. Na mapach zaznaczone są wszelkie miejsca, gdzie były dokonywane odwierty i jaki jest stan gruntu w danym miejscu.  Konieczność przeprowadzenia takich badań ciąży na inwestorach od 29 kwietnia 2012 roku, zatem każda osoba planująca wybudowanie domu jednorodzinnego musi wcześniej wykonać badania gruntów, które potem mogą pomóc w zapobieganiu niszczenia lub osuwania się budynku.